POIiŚ 2014-2020

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacja deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – ETAP II”.

„Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej” Sp. z o. o z siedzibą w Chojnicach jest Beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” na mocy podpisanej w dniu 28.06.2018r. umowy o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 24 554 784,38 zł brutto
Wartość wydatków kwalifikowanych: 15 083 337,76 zł netto
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 12 820 837,09 zł
 

Cele projektu:

Głównym celem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Chojnice, w miejscowościach położonych na jej terenie: Charzykowy i Ciechocin.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez następujące cele pośrednie:

 • zwiększenie długości sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji (ok. 7,12 km), co pozwoli na przyłączenie obecnych mieszkańców i stworzy możliwości przyłączenia w kolejnych latach nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 • modernizacja starej i wyeksploatowanej infrastruktury i zmniejszenie jej awaryjności (2,6 km),
 • budowę kanalizacji deszczowej- (2,3km)
 • wprowadzenie systemu zarządzania siecią typu GIS,
 • zakup i wykorzystanie na etapie eksploatacji specjalistycznych samochodów, które pozwolą na prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie infrastruktury,
 • osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej, które ujęte zostały w II priorytecie Aktualizacji Master Planu dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa).

Przedmiotowy projekt pozwoli na przyłączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków 250 RLM.


Zakres projektu:

Na podstawie stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych istniejącego systemu kanalizacyjnego i wodnego, planów rozwojowych miejscowości oraz przeprowadzonej analizy wariantów realizacji inwestycji jako najkorzystniejszy uznano wariant obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej z elementami kanalizacji deszczowej i z instalacją fotowoltaiczną w Charzykowach oraz budową sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ciechocin. Ponadto przewidziano zakup specjalistycznego taboru samochodowego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych oraz wdrożenie systemu inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym. Inwestycja będzie obejmowała następujące zadania:

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 4882,5 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 110 o długości 621,5 m;
 • przyłącza do granicy działki PCV 160 o długości 1389,0 m;
 • 3 kpl. lokalnych tłoczni ścieków wraz z budową nowej infrastruktury.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechocinie

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 17,5 m;
 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PE 250 o długości 39,0 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 125 o długości 165 m;
 • odgałęzienia do granicy działki PCV 160 o łącznej długości 10,5 m;
 • 1 kpl. lokalnej tłoczni ścieków wraz z budową nowej infrastruktury.

3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 o długości 1922,0 m;
 • kanalizacja tłoczna PE 110 o długości 74,0 m;
 • odgałęzienia do granicy działki PCV 160 o łącznej długości 622,0 m;
 • 2 kpl. lokalnych przepompowni z modernizacją na tłocznie ścieków;
 • 5 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.

4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Charzykowach

 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PE/PP 300÷800 o długości 1843,24 m;
 • przyłącza do wpustów z rur PP 200 o długości 436,0 m;
 • budowa 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych;
 • budowa 2 szt. wylotów kanalizacji deszczowej.

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Charzykowy

 • montaż 34 ogniw fotowoltaiczne (1 kpl.) o mocy 8,67 kWp na terenie SUW Charzykowy.

6. Zakup specjalistycznego taboru samochodowego.

 • specjalistyczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – 1szt.
 • specjalistyczny pojazd do diagnostyki i kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyposażony w kamerę TV – 1sz.

7. Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową.

 • Zakup i wdrożenie systemu (klasy GIS) do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem sieciowym oraz cyfrowej archiwizacji dokumentów.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Galeria zdjęć:

Czerwiec 2019r.
Realizacja lipiec 2019r.
Realizacja sierpień-wrzesień 2019r.
Realizacja październik 2019r.
Realizacja listopad 2019r.
Realizacja grudzień 2019r.
Realizacja styczeń 2020r.
Realizacja kwiecień 2020r.
Realizacja lipiec 2020r.
Realizacja sierpień 2020r.
Realizacja październik 2020r.
Realizacja listopad 2020r.
Realizacja grudzień 2020r.
Realizacja styczeń 2021r.