Deklaracja dostępności

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gzgkchojnice.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-24 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki pdf, doc, itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Serwis zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty pdf, użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-25.
Deklarację sporządzono na podstawie: Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Jasiński, adres poczty elektronicznej admin@gzgkchojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 24 50 w. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Klienta GZGK Sp. z o.o. zlokalizowane jest w budynku przy ul. Ustronnej 12 w Charzykowach gmina Chojnice. Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do budynku jest na poziomie chodnika, nie posiada progu ani innych ograniczeń utrudniających wjazd wózków. 
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Sala obsługi Klientów zlokalizowana jest na parterze, gdyż w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na piętro.
W pobliżu budynku są wydzielone miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu do budynku zainstalowano dzwonek i telefon ułatwiający kontakt osóbom z niepełnosprawnościami z pracownikami obslugi Klienta.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom głuchoniemych Klientów GZGK Sp. z o.o., informujemy, iż zainteresowani mogą skorzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:
• poczta elektroniczna o adresie gzgk@gzgkchojnice.pl,
• faks nr 52 396 1866,
• skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania sprawy. Usługa jest bezpłatna. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza prosimy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą na e-mail gzgk@gzgkchojnice.pl lub na fax 52 396 1866.