Ogłoszenie o przetargu PUN 13/2024

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2213),

Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Nieżychowice

Numer 
działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wysokość wadium

w zł

Nr księgi wieczystej Położenie działki

Przeznaczenie działki zgodnie
z m.p.z.p

Termin przetargu
171/29 235 145000

10000

SL1C/00040193/5

Nieżychowice

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka jest zabudowana częścią budynku niemieszkalnego o pow. zabudowy ok. 150 m2

02.08.2024.

godz. 12:00

 

Cena wywoławcza powyższej działki jest ceną netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23%.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy produkcyjnej, magazyny, składy.

Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej (1 piętro) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto GZGK Sp. z o.o. nr 20 1240 1268 1111 0011 1073 2128 w terminie do dnia 31.07.2024r., w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr postępowania PUN 13/2024.

Wadia osób, które nie wygrały przetargu zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto GZGK Sp. z o.o. nr 20 1240 1268 1111 0011 1073 2128.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 17 (1 piętro) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. lub pod nr tel. 52 335 52 27.